Elektrochemiczna mikrowaga kwarcowa (EQCM) jest nowoczesną metodą elektrochemiczną, umożliwiającą równoczesny pomiar zmian częstotliwości drgań rezonansowych elektrody, jako funkcji zmieniającego się potencjału i prądu podczas elektrolizy. Stanowi ona połączenie badań woltoamperometrycznych z obserwacjami zmian masy rzędu nanogramów, zachodzącymi na powierzchni elektrody pracującej. Zmiana masy w przeliczeniu na jednostkę powierzchni elektrody wyrażonej w cm2 związana jest ze zmianą częstotliwości drgań następującą zależnością:

Zależność 1

gdzie f jest podstawową częstotliwością rezonansową drgań kwarcu, a delta_m zmianą masy. Wynika z niego, że zmiania częstotliwości drgań płytki kwarcowej delta_f związana jest liniowo ze zmianą masy elektrody. Przy typowej powierzchni elektrody wynoszącej około 0,25 cm2 stosuje się następujący przelicznik:

Zależność 1

    W przypadku pracy w roztworach elektrolitów, w których EQCM znalazła zastosowanie dopiero w latach osiemdziesiątych, istotny jest fakt niewrażliwości częstotliwości drgań płytki kwarcowej na objętość i wysokość płynu, znajdującego się nad elektrodą. Jednak zmiany temperatury, wpływające na lepkość i gęstość większości roztworów, zmieniają znacząco częstotliwość drgań kwarcu i w związku z tym zachowanie stałych warunków temperatury pomiarów jest istotnym warunkiem uzyskania właściwych informacji.

    W ostatnich latach wyraźnie wzrasta zainteresowanie metodą EQCM nie tylko w badaniach podstawowych, o czym świadczy jej coraz szersze stosowanie w analityce farmaceutycznej, bromatologii, ochronie środowiska czy biochemii. Najwięcej problemów w tych badaniach związanych było z dostępnością i jakością stosowanej aparatury EQCM, a przede wszystkim z jej czułością i wrażliwością na zakłócenia elektromagnetyczne. W najnowszym modelu mikrowagi M106 zostały wyeliminowane powyższe problemy, zapewniona duża stabilność sygnału i wygoda użytkownika.